JOS eli jalostusohjesääntö

Jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle

Voimassa 1.1.2019 – 31.12.2021, hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 14.4.2018.

1. Jalostukseen käytettävien bernhardinkoirien tulee olla terveitä, hyväluonteisia, mahdollisimman tyypikkäitä ja FCI:n (The Fédération Cynologique Internationale) rotumääritelmän mukaisia.

2. Jalostuksessa ei saa käyttää sisäsiitosta väistyvästi periytyvien sairauksien lisääntymisen ehkäisemiseksi. Pentueen sukusiitosprosentti viidessä (5) sukupolvessa saa olla maksimissaan 6,25. Yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran, jolloin sukukatokerroin on 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria).

3. Kun jalostukseen käytettävällä uroksella tai nartulla on kaksi pentuetta, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu 40% PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavaan pentueen teettämistä.

4. Yhden yksilön jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista ja elinaikanaan enintään 30 pentua, kuitenkin niin, että viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

5. Bernhardinkoiria, joilla on todettu perinnöllisiksi luokiteltuja vikoja/sairauksia ja koiraa on näiden vuoksi lääkinnällisesti operoitu (esim. HD, ED, OD, entropium, ektropium), tai koiraa, jolla on todettu sellainen sairaus, jolla on taipumus periytyä, ei tule käyttää jalostukseen (esim. epilepsia, sydämen, munuaisten tai haiman vajaatoiminta).

6. Rodulle ominaisten sairauksien estäminen tulee huomioida jalostustyössä sukutaulun, ei jalostukseen käytettävän yksittäisen yksilön terveys-/sairaustilanteen mukaan.

7. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta teetetty PEVISA:n määräämät terveys- & luonnetutkimukset.

8. Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen (1.1.2019 alkaen vaaditaan SPO-lausunto) sekä palkittu hyväksytysti näyttelyssä (hyväksyttyjä eivät ole EVA (ei voida arvostella) ja HYL (hylätty) tai nartun tulee olla virallisessa jalostustarkastuksessa jalostuskelpoiseksi todettu. Jalostukseen käytettävän nartun yläikärajaksi suositellaan seitsemää (7) ikävuotta.

9. Jalostukseen käytettävän uroksen tulee olla 24 kk täyttänyt (1.1.2019 alkaen vaaditaan SPO-lausunto) sekä palkittu hyväksytysti näyttelyssä (hyväksyttyjä eivät ole EVA (ei voida arvostella) ja HYL (hylätty) tai uroksen tulee olla virallisessa jalostustarkastuksessa jalostuskelpoiseksi todettu.

10. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. ED 1 -tuloksen omaava koira voidaan parittaa vain ED 0 kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Hyväksytty rotujärjestön kevätkokouksessa 25.4.2015.

11.Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu selkäkuvauslausunto (SPO, LTV, VA). Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk (LTV, VA) ja 24 kk (SPO). Tutkimuksia ei vaadita ulkomaisilta uroksilta.

12. Tuontispermaa käytettäessä tai ulkomailla astutettaessa ulkomaisella uroksella, tulee noudattaa Kennelliiton koirarekisteri- ja keinosiemennysohjetta.

13. Käytettäessä koiraa siitokseen, tulee siitä tehdä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen astutusta rotujärjestön jalostustoimikunnalle jalostustiedustelu. Jalostustiedustelu on voimassa kuusi (6) kuukautta. Hyväksytystä yhdistelmästä kasvattaja voi halutessaan tehdä astutusilmoituksen pentuvälitystä varten.

14. Kasvattajan tulee toimittaa pentueraportti jalostustoimikunnalle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua pentueen syntymästä. Mikäli kasvattaja jättää ilmoittamatta pentueistaan määräajassa, poistetaan hänen yhteystietonsa yhdistyksen www-sivuilta vuoden ajaksi alkaen puuttuvien pentueraporttien 3 kk määräaikapäivästä alkaen. Mikäli kasvattaja ei ole koskaan toimittanut pentueraportteja, tulee kasvattajan toimittaa aiemmista pentueistaan pentueraportit. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos edellisestä ei ole saatu ilmoitusta.

15. Mikäli kasvattajan yhdistelmä ei täytä jalostusohjesääntöä ja/tai kasvattaja ei ole tehnyt jalostustiedustelua ei pentueen tietoja julkaista yhdistyksen www-sivuilla eikä lehdessä.

16. Mikäli kasvattaja haluaa poiketa JOS:n ohjeista, tulee hänen tehdä puoltoanomus Bernhardinkoirayhdistys ry:n jalostustoimikunnalle.

Lisäksi bernhardinkoirille suositellaan teetettäväksi seuraavia tutkimuksia:
– Kennelliiton virallinen silmätutkimus
– yli 5 vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus
– hyväksytty/suoritettu tulos jostain seuraavasta: MH luonnekuvas, luonnetesti, bernhardinkoirayhdistyksen jalostustarkastus, SKL jalostustarkastus
– Polvilumpioluksaatiotutkimus