PEVISA

Pevisa ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020

JTT:n päätös 16.6.2018 (6/2018):

Toimikunta pyytää toimittamaan rodun korjatun JTO:n lisättäväksi Kennelliiton internetsivuille.

Toimikunta hyväksyy bernhardinkoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2020.

Rotujärjestöä muistutetaan siitä, että PEVISA-säännön mukaan rotujärjestön tulee tiedottaa jäsenistölleen hyväksytystä rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja kattavasti.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.

Bernhardinkoirat ja PEVISA

Vuoden 1997 alusta lähtien lonkkanivelen kehityshäiriöltään (HD) E-asteisia koiria ei ole saanut enää käyttää jalostukseen. Vuoden 2007 alusta lähtien bernhardinkoirien rekisteröinnin raja-arvona on ollut HD-arvo C. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli pentueen toisella tai molemmilla vanhemmilla on lonkkakuvaustulos D tai E, ei ko. pentueen pentuja rekisteröidä virallisesti. Tämä ohhjelma oli voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö tulisi kuitenkin huomioida jalostusta rajoittavana tekijänä siten, ettei jalostukseen käytettäisi huonompaa kuin 1-astetta sairastavaa yksilöä. Lisäksi on pyrittävä käyttämään tervettä jalostusparia toisen osapuolen ollessa sairas. PEVISAn mukaan 1.1.2012 jälkeen kuvausikä on vähintään 18 kuukautta ja raja-arvo on 2. Ohjelma on voimassa 31.12.2015 asti. 

Jalostuskoirien valinnassa tulisi kiinnittää huomiota myös koirien lähisukulaisten ja mahdollisten aiempien jälkeläisten HD- ja ED-tuloksiin. Mikäli lähisukulaisten lonkat tai kyynärät ovat rodun keskiarvoa huomattavasti huonommat, tulisi koiran käyttöä jalostukseen välttää.

Bernhardinkoirien PEVISA-ehdot koskevat myös ulkomaisten urosten jalostuskäyttöä. Rotujärjestön esityksen perusteella Suomen Kennelliitto voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan ulkomaisen uroksen käytölle.

Yleistä tietoa PEVISA:sta

Rotujärjestöjen jalostustoimintaa tukeakseen Suomen Kennelliitto on hyväksynyt PEVISA-ohjelman eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman. Vastustamisohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä tai vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen.

Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva Jalostuksentavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on PEVISA-ohjelma hyväksyttävä sen yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön yleiskokouksen käsittelyä. Jos rodulla ei ole        virallista rotua harrastavaa yhdistystä, tulee rotujärjestön kuulla rotuyhdistystä PEVISA-ohjelmaa valmisteltaessa. Ohjelman käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsussa tulee kirjata sanatarkasti päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma.

Lisätietoa löytyy sivulla käytetyistä ulkoisista lähteistä (linkit aukeavat uuteen ikkunaan):
Kennelliitto – PEVISA – Rotukohtaiset erikoisohjeet (pdf). 
Kennelliitto – Suomen Kennelliiton rekisteriohje 2016 (pdf). 
Muut ohjeet Kasvatus ja terveys