SKL:n käyttäytymisen ja ulkomuodon jalostustarkastus


Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset. Tieto tarkastuksesta tullaan kirjaamaan jalostustietojärjestelmään koiran tietoihin.

Rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset voivat järjestää tarkastuksia ohjeiden mukaisesti, tarvittavien toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät sivun alalaidasta

Ennen tarkastusten aloittamista tulee rodulle laatia ihanneprofiili.

Jalostustarkastuksen ohjeet tulivat voimaan 1.6.2015

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Rotuyhdistykset voivat edelleen käyttää myös muita käyttö- tai luonneominaisuuksia mittaavia testejä tai jalostustarkastuksia.

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon arviointi sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen koiran rakenteesta.

Kuinka jalostustarkastus järjestetään?

Ennen tarkastuksen järjestämistä rodulle tulee olla määriteltynä tulosten ihanneprofiili.

Jalostustarkastuksen suorittamisesta vastaa rotujärjestö tai sen alaisuudessa rotua harrastava yhdistys tai rotuyhdistys. Järjestävä yhdistys huolehtii, että sillä on käytössään tarvittavat toimihenkilöt ja varusteet. Ohjeet järjestämiseen löytyvät tämän sivun alalaidasta. Tulevaisuudessa tarkastukset ilmoitetaan Kennelliiton Tapahtumakalenteriin Omakoiran kautta. Siihen saakka järjestettävistä tarkastuksista tulee ennen niiden järjestämistä ilmoittaa osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi seuraavat tiedot:

  • järjestetäänkö käyttäytymisen vai ulkomuodon jalostustarkastus vai molemmat
  • millä roduilla on osallistumisoikeus (tai mitkä rodut ovat etusijalla, jos käyttäytymisen tarkastus esim. on avoin kaikille)
  • järjestävä yhdistys
  • päivämäärä(t)
  • paikkakunta
  • tarkastajat, käyttäytymisen tarkastuksessa myös vastaava toimitsija
  • yhteyshenkilön yhteystiedot

Yhdistys voi käyttää tarkastuksessa Showlinkiltä tilattavia kaksisivuisia jäljentäviä lomakkeita tai tältä sivulta ladattavia pdf-lomakkeita. Tälle sivulle tullaan myös lisäämään valmiit tiedostopohjat osa-aluekohtaisten tulosten tallentamiseksi sähköiseen muotoon.

Tarkastuksen jälkeen yhdistykset toimittavat kuukauden sisällä koirakohtaiset tulokset Kennelliittoon. Myöhemmin koiran saama lopputulos tallennetaan suoraan Omakoiran kautta. Koirien osa-aluekohtaiset tulokset toimitetaan osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi. Tulokset toimitetaan jatkossa tarkoitusta varten toimitetussa tiedostopohjassa. Ennen kuin pohja on saatavilla, toimitetaan lomakkeista kopiot joko paperisina tai skannattuina. Mukana tulee olla kaikki lomakkeen sivut.

Kuka jalostustarkastuksen voi tehdä? Kuinka tarkastajaksi pääsee?

Ulkomuodon jalostustarkastuksen voi tehdä rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää ja Kennelliiton hyväksymää ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä. Tarkastuksen voi tehdä vain niille roduille, joille tarkastajalla on joko ulkomuototuomarin arvosteluoikeudet tai Kennelliiton myöntämä jalostustarkastajan pätevyys. Ulkomuototuomareita rotujärjestön ei tarvitse nimetä Kennelliitolle.

Käyttäytymisen tarkastuksen tekee yhdessä kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on suorittanut Kennelliiton jalostustarkastajakoulutuksen. Käyttäytymisen jalostustarkastajien ja tarkastuksessa tarvittavien vastaavien toimitsijoiden pätevyys hankitaan erillisen koulutusohjeen mukaisesti. Ohjeen mukainen verkossa opiskeltava koulutusmateriaali on työn alla. Vastaavat toimitsijat ja käyttäytymisen jalostustarkastajat voivat toimia kaikkien rotujen käyttäytymisen jalostustarkastuksissa. Lista käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimihenkilöistä löytyy sivun alalaidasta.

Kennelliitto voi myös järjestää käyttäytymisen jalostustarkastajille ja vastaaville toimitsijoille suunnattuja koulutuksia, joista ilmoitetaan erikseen.

Millainen koira voi osallistua tarkastukseen?

Osallistumisoikeus on määritelty tarkasti Kennelliiton jalostustarkastusohjeessa, joka löytyy sivun alalaidasta. Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk ja käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvan koiran 24 kk. Jalostustarkastukseen saa osallistua useammin kuin kerran ja voidaan jopa suositella, että koira kävisi tarkastuksessa esim. kerran nuorempana ja muutaman vuoden kuluttua vanhempana toisen kerran.

Jalostustietojärjestelmään koira tulee saamaan suorittamastaan osiosta riippuen tulokseksi “Käyttäytymisen (tai ulkomuodon)  jalostustarkastus suoritettu”. Tulos voi olla myös hylätty tai keskeytetty. Hylätyn tarkastuksen voi uusia aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua, keskeytetyn tarkastuksen uusimiselle ei ole aikarajoitusta.

Mitä ovat ihanneprofiilit?

Rotujärjestön tehtävänä on määritellä, mitkä ominaisuudet niin käyttäytymisessä kuin ulkomuodossakin ovat rodulle jalostuksen kannalta katsottuna ihanteellisia, hyväksyttäviä ja epätoivottavia/ei-hyväksyttäviä. Rotujärjestö voi antaa tehtävän myös alaiselleen yhdistykselle. Hyväksyttävä tarkoittaa, että vaikka tulos ei olisikaan aivan ihanteellinen, on se vielä kokonaisuuteen suhteutettuna jalostuskoiralle kelvollinen. Rotujärjestön tulisi määritellä myös, mitkä lomakkeen kohdat ovat sellaisia, joiden perusteella koira saa koko jalostustarkastuksen arvosteluksi hylätty (tällaisia kohtia ovat käyttäytymisen osalta ainakin voimakkaat pelot ja aggressiot sekä kokonaisten osioiden jättämiset väliin tarkastajan tai omistajan päätöksellä, ulkomuodossa esim. terveyteen vaikuttavat liioitellut ulkomuotopiirteet).

Ulkomuodon ihanteiden määrittely sujuu yleensä helpoiten rodun hyvin tuntevan ulkomuototuomarin tai -tuomareiden avustuksella. Käyttäytymisen ihanteiden määrittelyssä voi liikkeelle lähteä esimerkiksi jalostustoimikunnan tai muutoin rodun luonteeseen ja käyttäytymiseen perehtyneen tahon toimesta. Apua ja neuvontaa ihanteiden määrittelyyn saa tarvittaessa Jalostustieteelliseltä toimikunnalta.

Ihanneprofiilit eli ihanteelliset, hyväksyttävät ja epätoivottavat arviot kaikista lomakkeen kohdista toimitetaan ennen jalostustarkastusten aloittamista tiedoksi Kennelliittoon (osoitteella jalostusposti@kennelliitto.fi), ellei niitä ole jo määritelty rodulle hyväksytyssä JTO:ssa.

Kennelliiton jalostustarkastuksen taustaa

Jalostustarkastuksen kehittäminen lähti liikkeelle Kennelliiton yleisen jalostusstrategian toimeenpanosta. Valtuuston hyväksymän strategian tavoitteissa todetaan, että

”Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia halutuissa ominaisuuksissa.” ja
”Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään eikä sillä ole arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia.”

Strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiedon keräämistä mahdollisimman suuresta osasta rodun yksilöitä. Tämän vuoksi toimenpiteisiin on kirjattu seuraavasti:

”Kennelliitto kannustaa rotuyhdistyksiä järjestämään rotunsa koirille yksinkertaisia jalostustarkastuksia, laatii tähän tarkoitukseen lomakkeen ja yleiset ohjeet, joita rotujärjestö voi halutessaan käyttää ja neuvoo tarvittaessa koiran eri ominaisuuksien arvostelussa. Jalostustarkastuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi koiran rodunomaisuus, rakenne ja käyttäytyminen. Rakenteen tärkeimmät kohdat mitataan ja käyttäytyminen merkitään rastittamalla lomakkeesta sopivimmat kohdat.”

Lähde: Kennelliitto