Säännöt

Bernhardinkoirayhdistys Ry

Sääntömuutos rekisteröity 16.11.2022  PRH

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Bernhardinkoirayhdistys ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta bernhardinkoirarotuun, edistää puhdasrotuisten ja terveiden bernhardinkoirien jalostusta Suomessa, ohjata jäseniään koiriensa jalostus- ja koulutustoiminnassa sekä luoda yhteishenkeä jäsenistönsä keskuudessa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. Toimii Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n alaisena rotujärjestönä.
2. Valvoo ja opastaa jalostustoimintaa.
3. Järjestää näyttely- ja koulutustilaisuuksia.
4. Pitää kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä oman julkaisun ja yhteisten tilaisuuksien avulla.
5. Seuraa bernhardinkoirien kehitystä pitämällä yhteyttä muihin kenneljärjestöihin ja muiden maiden bernhardinkoirayhdistyksiin.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa, omistaa toimintansa kannalta tarkoituksenmukaista irtaimistoa ja muuta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3§ Toimintakausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä yhdistyksen vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka omistaa bernhardinkoiran tai joka on kiinnostunut bernhardinkoirista.
Perhejäseniksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt. Perhejäsenillä on kokouksessa puhe- ja äänioikeus, mutta hän ei ole oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenistölle lähettämiä julkaisuja.
Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa ja maksaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava jäsenyys jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös. Pentuejäsenellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voi hallitus valita yhdistyksen tarkoitusperien ja toiminnan kannalta erityisen ansioituneeksi katsottavan henkilön. Kunniajäsenillä on muuten samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla henkilöjäsenillä paitsi, että heidät on vapautettu jäsenmaksusta.

5§ Yhdistyksen jäsenmaksu

Jäseniltä perittävistä liittymismaksuista ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.

6§ Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvalta vuodelta helmikuun loppuun mennessä, voi hallitus katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

7 § Jäsenen erottaminen

Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyydestä tai on toiminut sääntöjen vastaisesti tai muuten vahingoittanut yhdistystä tai harrastanut epäasiallista tai eläinsuojelusäädösten vastaista toimintaa tai tuomittu eläinsuojelurikoksesta.
Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa hallituksen erottamispäätöksestä lähettämällä hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitetun kirjallisen valituksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa hallituksen päätöksen tiedoksisaamisesta, jolloin hallitus alistaa erottamispäätöksensä yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi. Vuosikokouksessa erottamispäätöksen tulee saada 2/3 annetuista äänistä tullakseen voimaan.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen voi kutsua koolle hallitus, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai yhdistyksen kokous niin päättää tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

Yhdistyksen kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti, kirjeenä tai sähköpostitse, viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta tai julkaistava jäsenjulkaisussa, jonka tulee olla lähetetty jäsenille viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta (postileima). Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat sekä muut yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokouksessa esitettäviksi päätetyt asiat. Jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kokousta edeltävän joulukuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on kokonaan yhdistyksen hallituksella

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 3. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.
 4. Esitetään edelliseltä tilikaudelta yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien antama lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aihetta.
 7. Vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio sekä toimintasuunnitelma. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksujen suuruudesta.
 8. Valitaan seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.
 9. Valitaan joka kolmas vuosi edustaja ja hänen varaedustajansa Kennelliiton valtuustoon sekä kokouksiin ja kaksi edustajaa ja heille varaedustajat WUSB:in (World Union of Saint Bernhard) kokouksiin.
 10. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.
 11.  Valitaan joka toinen vuosi jalostustoimikuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 12. Valitaan seuraavan toimintavuoden näyttelytoimikunnan puheenjohtaja.
 13. Hallituksen esittämät asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksissa on äänivalta kunniajäsenellä ja jokaisella 16 vuotta täyttäneellä varsinaisella tai perhejäsenellä, joka on suorittanut toimintavuoden jäsenmaksun ja on hallituksen jäseneksi hyväksymä.
Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi päätettäessä niistä asioista mitä yhdistyksen säännöissä on toisin mainittu. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, henkilövaaleissa arpa.

9§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen äänivaltainen jäsen. Hallituksen toimintavuosi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päivämäärään.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan, joista kaksi jälkimmäistä voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen jäsenen ollessa läsnä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus kutsutaan koolle kuten yhdistyksen sääntömääräinen kokous tai muulla hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla.
Hallitus voi myös pitää tarvittaessa etäkokouksia.
Hallitus päättää yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä, suunnittelee ja johtaa toimintaa sekä valmistelee kokouksille esitettävät asiat.
Hallitus voi asettaa avukseen tarvittavia toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja asioita.
Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa. Äänten jakautuessa tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Hallituksen päätökset astuvat voimaan, kun kyseessä olevan kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

10§ Jalostustoimikunta

Jalostustoimintaa hoitaa jalostustoimikunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa neljäksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut 3-4 jäsentä. Jäsenistä 1-2 on joka toinen vuosi erovuorossa. Toimikunnan tulee esittää seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvioehdotus ja edellisen toimintavuoden vuosikertomus sääntömääräiselle kokoukselle.

11§ Näyttelytoimikunta

Yhdistyksen järjestämän/järjestämien rodun erikoisnäyttelyn/näyttelyiden toimikunnan puheenjohtajan valitsee vuosikokous toimintavuodeksi kerrallaan. Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja valitsee toimikuntaansa sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat jäsenet.

12§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja varainhoitajan tai sihteerin kanssa yhdessä.

13§ Sääntöjen muuttaminen

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa.

14§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen vuosikokous. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Purkamispäätöksen tulee molemmissa kokouksissa saada vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

15§ Muut

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

16§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.